Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești este o instituție de învățământ superior de stat, acreditată, cu o bogată tradiție și rezultate meritorii în învățământul superior românesc. Universitatea a obținut calificativul Grad de încredere ridicat în urma evaluărilor instituționale realizate de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ARACIS, în anii 2008 și 2013.

Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești a fost înființată în București, în 1948, sub numele de Institutul de Petrol și Gaze. Institutul a avut ca obiectiv principal, încă de la început, pregătirea specialiștilor cu studii superioare pentru principalele ramuri ale industriei de petrol și gaze din România. Înființarea acestei instituții s-a produs ca o consecință firească a experienței specialiștilor români, a nivelului tehnic și științific al realizărilor dobândite în domeniul industriei de petrol și gaze din țara noastră. În 1992, Institutul de Petrol și Gaze a fost transformat în Universitatea din Ploiești. Trecerea la statutul de universitate a fost impusă de apariția unor noi facultăți și secții din sfera studiilor umaniste și a științelor economice. Pentru o mai bună reprezentare atât a tradiției, cât și a structurii sale moderne, numele Universității din Ploiești a fost schimbat în 1993, în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

În prezent, structura academică a UPG include 5 facultăți: Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere și Științe.

Cercetarea și dezvoltarea reprezintă pașii hotărâtori pentru recunoașterea internațională a Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Cadrele didactice din universitatea noastră depun eforturi semnificative pentru a desfășura o activitate de cercetare de calitate. Aceasta se desfășoară pe două direcții principale: dezvoltarea domeniilor tradiționale de cercetare, pentru specializările tehnice, pe de-o parte, și fundamentarea unor noi domenii de cercetare pentru specializările nou apărute în domeniile economic și umanist, pe de altă parte. Nivelul înalt al activității noastre de cercetare este dovedit prin numărul mare de specialiști pregătiți în universitatea noastră, care ocupă astăzi posturi importante de conducere atât în țară, cât și în afara ei.

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești a fost acreditată ca instituție componentă a sistemului de cercetare - dezvoltare de interes național, prin decizia nr. 9673 / 17.06.2008 emisă de CNCSIS. Decizia a fost dată în baza evaluării activității de cercetare desfășurată în perioada 2003 2007 de către cadrele didactice și de cercetare din universitate.

În cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești s-au desfășurat activități de cercetare ce au urmărit întotdeauna abordarea celor mai avansate produse și tehnologii, respectiv conectarea la realitățile naționale și internaționale prin promovarea cercetărilor în domenii de imediată și stringentă actualitate. În contextul existenței unei largi palete a direcțiilor de cercetare, se cuvin a fi amintit preocupările din domeniul creșterii siguranței în exploatare a diverselor instalații și sisteme, respectiv a protecției infrastructurilor critice, infrastructuri ce au un impact major asupra vieții economice și sociale. Aceste preocupări s-au concretizat prin câștigarea unor proiecte de anvergură, în cadrul competițiilor naționale PN II și PNCDI.